DAVIES - Local brand đầu tiên được gọi tên DAVIES là local brand lâu đời…