Tưởng chừng như tie dye đã biến mất theo các kiểu thời trang trong quá khứ cùng thời. Nhưng đáp…