Trước năm 2017, là khoảng thời gian khủng hoảng của Biti’s, dường như là sự biến mất và bị lãng…