Trong những năm gần đây, local brand Việt Nam đang ngày càng trở mình, và…