Hello mọi người lại là chủ đề về Crocs đây, hôm nay chúng mình sẽ…