Tưởng chừng như tie dye đã biến mất theo các kiểu thời trang trong quá…