Anti local brand soi thành công các lần “mượn artwork” của thương hiệu.