Một chiếc áo local brand mang tinh thần tự hào dân tộc đang được bàn…