Quần local brand chắc hẳn là must- have item trong mùa hè sắp đến vì…