Đây là một câu chuyện có thật của một sinh viên năm 3 của một trường đại học Việt Nam….