Những ngày lạnh cuối cùng đã kết thức, một mùa hè 2022 đã dần đến.…