Local brand Việt Nam đang tự khẳng định vị thế của mình trên tầm cỡ…